Sách Luật kinh tế

0
23Sách Luật kinh tế mới nhất.
Các bạn có thể đặt mua sách tại

Trong thời đại ngày nay, nhà nước nào cũng có chức năng và vai trò kinh tế, chức năng điều tiết, định hướng và quản lý các hoạt động kinh tế. Vì vậy, để thực hiện chức năng đó, nhà nước bao giờ cũng ban hành một hệ thống các quy phạm pháp luật để điều chỉnh một bộ phận lớn và đặc thù của các quan hệ xã hội, các quan hệ kinh tế.

Các quan hệ kinh tế nảy sinh trong đời sống xã hội ngày càng đa dạng, phong phú và năng động. Sự phát triển của các quan hệ xã hội trong lĩnh vực kinh tế tất yếu sẽ dẫn tới sự hình thành của cơ chế điều chỉnh pháp luật nói chung và của hệ thống pháp luật về quản lý kinh tế nói riêng. Để điều chỉnh các quan hệ kinh tế, nhà nước sử dụng nhiều ngành luật khác nhau với phương pháp và đối tượng điều chỉnh khác nhau, trong đó, luật kinh tế giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Luật kinh tế là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Đây là ngành luật điều chỉnh hai nhóm quan hệ xã hội chủ yếu, đó là những quan hệ phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh và những quan hệ trong quá trình quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh đó. Tương ứng với các quan hệ đó, nội dung của luật kinh tế bao gồm hai bộ phận quy phạm pháp luật chính: thứ nhất, những quy định về việc thực hiện hoạt động kinh doanh, thứ hai, những quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh.

Cuốn sách Luật kinh tế được biên soạn nhằm nâng cao nhận thức chung về ngành Luật kinh tế, cung cấp tài liệu cho bạn đọc tìm hiểu về những nội dung cơ bản của ngành luật này, phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạ và học tập.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LUẬT KINH TẾ

1. Khái niệm ngành Luật Kinh tế

2. Nguồn của ngành Luật Kinh tế

3. Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh

CHƯƠNG 2: DOANH NGHIỆP – CHỦ THỂ CƠ BẢN CỦA LUẬT KINH TẾ

1. Khái quát, đặc điểm và phân loại của doanh nghiệp

2. Điều kiện và thủ tục cơ bản để thành lập doanh nghiệp

3. Đăng ký những thay đổi của doanh nghiệp

4. Những quyền và nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp trong kinh doanh

CHƯƠNG 3: CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ CÔNG TY

1. Doanh nghiệp tư nhân

2. Các loại hình công ty tại luật doanh nghiệp

– Công ty Cổ phần

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên

– Công ty TNHH một thành viên

– Công ty hợp danh

3. Nhóm công ty

CHƯƠNG 4: CÁC CHỦ THỂ KINH DOANH KHÁC

1. Doanh nghiệp nhà nước

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3. Hợp tác xã

4. Hộ kinh doanh

5. Tổ hợp tác

6. Cá nhân hoạt động thương mại

CHƯƠNG 5: PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG Ở VIỆT NAM

CHƯƠNG 6: CÁC HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG TRONG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM

1. Hợp đồng mua bán hàng hóa tại Luật thương mại

2. Hoạt động xúc tiến thương mại theo luật thương mại

CHƯƠNG 7: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI BẰNG PHƯƠNG THỨC TÒA ÁN Ở VIỆT NAM

1. Khái niệm tranh chấp kinh doanh, thương mại và pháp luật điều chỉnh hoạt động giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại bằng phương thức Tòa án

2. Giải quyết tranh chấp bằng phương thức Tòa án ở Việt Nam

CHƯƠNG 8: PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN Ở VIỆT NAM

1. Một số quy định chung về phá sản

2. Thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Nguồn:https://tapdoanmasan.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://tapdoanmasan.com/luat-thuong-mai-dien-tu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here